Gezi Vizyonu

7/24 Bilgi ve Rezervasyon Hattı


0 555 720 67 40

Üye Girişi

BURSA GEZİLECEK YERLER


TELEFERİK
1958’de inşaatına başlanan ve 1963 yılında hizmete açılan teleferik, Türkiye’nin ilk teleferik hattıdır. Bursa’nın Teferrüç semtinden vagonlarla 10 dakikalık yolculukla önce 1231 metre yükseklikteki Kadıyayla mevkiine, buradan da başka bir vagonla 1634 metre yüksekliğindeki Sarıalan mevkiine 10 dakika içinde ulaşılır. Sarıalan’dan çift kişilik telesiyejler aracılığı ile 3. 200 metre yüksekliğindeki Çobankaya mevkiine gidilebilmektedir. Bursa ile Uludağ’ı; yaz ile kış mevsimini, deniz ile karı buluşturan teleferik, Bursa’nın sembolleri arasında haklı yerini almıştır.

TUZ HAN
Tuz Hanının Tuz Pazarı Camii'ne gelir getirmesi için Timurtaş Paşa'nın oğlu Umur Bey tarafından 1454-1455 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. Osmanlı dönemi planına uygun olarak ortada bir avlu ve çevresi 2 katlı revak biçiminde inşa edilmiş olan tarihi yapı, 2007 yılında restore edilerek hizmete açılmıştır.

OSMAN GAZİ TÜRBESİ
Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osmangazi Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa’nın fethinden sonra “Gümüşlü Kümbet “ olarak bilinen Sainte Elie adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür.1801 yılında yangınla 1855 depremi ile de tamamen yıkılan türbe Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 yılında bugünkü haline getirilmiştir. Türbenin ortasında bulunan sedef kakmalı ahşap sanduka Osmangazi ye aittir, sandukanın etrafı sedef kakmalı korkuluklarla çevrilmiştir.Abdülaziz’in Bursayı ziyareti sırasında yapılmış kadife üzerine gümüş ve sim ile işlenmiş, Osmangazi’nin şahsiyeti doğumu ve saltanat senesi ile ölümü gibi tarihleri gösteren örtü Sandukanın üzerine örtülmüştür.Türbenin içinde Osmangazi’nin oğlu Alaaddin bey, Eşi Aspurça Hatun ile on iki yakınının sandukaları bulunmaktadır.

ORHAN GAZİ TÜRBESİ
Osmangazi’nin oğlu ve Osmanlı devletinin ikinci padişahı olan Sultan Orhan 1281-1362 yılları arasında yaşamıştır.Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve il Osmanlı parasını bastırmıştır.Orhangazi Türbesi Hisar semtindeki Tophane Parkında Bursanın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümünün üzerine inşa edilmiştir. Osmangazi Türbesinin tam karşısında bulunan türbe Sainte Elie Manastırının zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiştir.Kare planlı olarak yapılan türbenin her cephesinde üçer pencere bulunmaktadır.İç duvarları beyaz badanalı olup pencerelerin üzerinde alınlık şeklinde sade süslemeler bulunmaktadır.Ortada kubbenin altında bulunan sanduka Orhangaziye aittir .Sanduka’nın etrafı pirinç bir korkuluklarla çevrilmiştir.Sandukanın üstüne kadife kumaş üzerine gümüş sim ile işlenmiş Hz.Muhammed’e ait hadisin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır.Türbenin içinde Orhangazi’nin hanımı Nilüfer Hatun, çocukları ve yakınlarının sandukaları bulunmaktadır.

1.MURAT HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ
Hüdavendigar camisinin kuzeybatısında bulunan türbeyi I. Muratın oğlu Yıldırım Beyazıd yaptırmıştır.1854 depreminde tamamen yıkılan türbe ilk halinden farklı olarak inşa edilmiştir. Bugünkü halini II.Abdülhamit döneminde (1676-1909) almıştır.Sekizgen olan kubbenin ortasında pirinç parmaklıklar içinde I. Murad’ın sandukası bulunmaktadır.I. Murat’ın sandukası dışında türbede yedi sanduka daha bulunmaktadır.

BURSA SAAT KULESİ
Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesi 1906 yılında yapılmıştır.Bulunduğu yerden Panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.Güney kısmında girişi bulunan kuleye 89 basamaklı ahşam bir merdivenle çıkılmaktadır.Kulenin üst katının dört cephesinde 90 cm çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır. Saatlerinin çalışmadığı kule 25 metre yüksekliğinde olup 6 katlıdır.

TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ
Cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema-tiyatro-konser salonları arasında yer alan , ünlü mimar Arif Hikmet Koyunoğlu´nun projesi doğrultusunda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) tarafından yaptırılmış ve 1932 yılında hizmete açılmıştır. 1945 yılında Bursa Belediyesi tarafından satın alınan bina, uzun yıllar sinema ve hizmet binası olarak kullanılmış, 1991 yılında özgün biçimine geri döndürülmek amacıyla restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.Tayyare Kültür Merkezi Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi eserleri arasında, en sade ve güzel örneklerinden birisidir.1995 yılında tamamlanan çalışmalar sonucunda Tayyare Kültür Merkezi adıyla hizmete sunulan bina, 700 kişilik konser-gösteri, 4 sergi, 100 kişilik toplantı salonları ile Bursa kültür yaşamında yerini almıştır. Tayyare Kültür Merkezi, sofitalı sahne sistemi, ses-ışık-projeksiyon ve sinema ile aynı anda 3 dilde çeviri yapma olanağı veren simultune sistemlerinin yanı sıra kulis, seminer ve toplantı odaları, teknik odalar, fuaye ve kokteyl salonu ile çok amaçlı kullanımlara yönelik olarak hizmet vermektedir.

HAMZABEY CAMİ
İnegöl ilçesi’ne bağlı Hamzabey köyünde cami.II.Bayezit kızı Hançerli Fatma Sultan’ın eşi Hudavendiğar Sancakbeyi Mehmet Bey veya Paşa Bin Mustafa Paşa tarafından XVI.yy. başlarında yaptırılmıştır.

ŞEYH KUTBEDDİN CAMİ ve TÜRBESİ
Türbenin içindeki kitabesiz yatır. Mehmet Muhyiddin bin Kutbeddin-i İzniki’ye aittir. Babası ünlü Şeyh Kutbeddin-i İzniki’dir; kendisinin doğum yeri ve tarihi hakkında bilgimiz yoktur.

YILDIRIM CAMİ
Kurşunlu beldesinde tarihsel cami; Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bu adla geçmekte ise de,yerel halk arasında (İmaret Cami, Yukarı Cami veya Yıldırım Cami adlarıyla da tanımlandığı olmuştur.Cami,Hanzade Hançerli Fatma Sultan’ın 939 H.(1533) tarihli vakfiyesinde sayılmaktadır.

YILDIRIM MEDRESESİ
Yıldırım semtinde, Yıldırım Külliyesi içinde yer alan medrese 1399 tarihinde Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmış olup,son defa 1948 yılında onarılmıştır.

EMİR SULTAN TÜRBESİ
Emir Sultan'ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Camisi'nin avlusunda bulunan türbe zamanla harap olmuş, Sultan II. Abdülhamid'in şehzadeliği sırasında 1868'de yenilenmiştir.Türbenin sekiz köşeli bir planı olup üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmektedir.Camiye bakan pencerelerden biri üzerinde h.1285 (1868) tarihli onarım kitabesi dikkati çekmektedir. İçeride, ortada Sultan Yıldırım Beyazid'in damadı Halveti şeyhi Emir Sultan'ın parmaklıklarla çevrili sandukası, yanında ise oğlu Emir Ali Çelebi ile Hundi Sultan'ın ve iki kızının sandukaları bulunmaktadır.

EMİR SULTAN CAMİ
Emir Sultan Camisi, Bursa’nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde 15. yy. başında Yıldırım Bayezıt’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından Emir Sultan’ın vefatı üzerine yaptırılmıştır.

ÜFTADE CAMİ
Yer kapının yanında sur duvarları içinde inşa edilmiş olan Üftade Camisi 1580 yılında vefat ettiği bilinen Üftade Mahmud Muhiddin tarafından yaptırıldıktan sonra 1855 depreminde zarar görmüş, 1869 yılında Serazkar Rıza Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Üsttü üç kubbe ile örtülü olan son cemaat yeri önde üç, yanlarda birer kemerle desteklenmiştir.

BURSA ULU CAMİ
Aslen zaviye olarak yapılan, sonradan cami olarak kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır. I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı cami yaklaşık toplam 5000 metrekare boyutlarında olup 20 kubbe ile örtülüdür. Sekizgen kasnaklara oturan kubbeler mihrap duvarına dik beş sıra halinde dizilmiştir. Kasnaklar mihrap ekseni üzerindekiler en yüksek olmak üzere yanlara doğru gidildikçe her sırada daha alçak düzenlenmiştir.

MURADİYE CAMİ
Kapı kemeri üzerindeki yapım kitabesinden II. Murat tarafından 1425-26 yıllarında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bursa’da yapılan son sultan camisidir ve daha sonra yapılacak olan anıtsal, çok üniteli sultan camilerinin ilk örneğini oluşturur.

ÇEKİRGE HAMAMI
Çekirge semtinde I. Murad Caddesi üzerinde, Askeri Hastanenin önünde, yol seviyesinin altında kalan tek hamamdır.
XIV.yy. (1365-1370) inşa edilmiştir. Kadınlarca şifalı ve kutsal bilinen hamam parasız yıkanmak üzere yapılmıştır.

GEMLİK CELAL BAYAR MÜZESİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu, XIX. yüzyılın mimari özelliklerini yansıtan Gemlik’in kuzeyindeki Umurbey’deki ev Celal Bayar Müzesi olarak 26 Ağustos 1970 yılında hizmete açılmıştır. Müzenin ve içerisindeki kütüphanenin kuruluşunda Celal Bayar kendi olanaklarını kullanmıştır.

İZNİK YEŞİL CAMİ
İznik ilçe merkezinde olan cami.Osmanlı döneminin ilk vezirlerinden Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yapımına başlatılmış,ölümünden sonra oğlu Ali Paşa tamamlattırmıştır.Camide bulunan iki yazıt, bu durumu kanıtlamaktadır. Yeşil Cami’ye bu adın verilmesinin nedeni olan, görülmeye değer bir güzellikteki minaresi, ana mekanın kuzeybatısında yer alır. Kaidesi ve gövdeye geçişi sağlayan üçgenler mermer kaplamalıdır. Gövdede çini süslemelerinin yanı sıra sırlı tuğla da kullanılmıştır.

İZNİK AYASOFYA
Ayasofya, İznik İlçesi’nde Kılıçaslan ve Atatürk caddelerinin kesiştiği yerdedir.Dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya mabedi; ilk olarak M.S. 7. Yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gimnasium üzerine Bizans döneminde bazilika olarak inşa edilmiştir. 11.yüzyıldaki depremden sonra yenilenmiştir.Üç sahanlıdır.Orhan Gazi tarafından İznik2in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilenmiştir. 1935 ve 1953 yıllarında yapılan onarımlar sırasında renkli taşlarla bezenmiş taban mozaikleri ve din görevlilerinin törenler esnasında topluca bulundukları, yarım yuvarlak oturma kademeleri ortaya çıkarılmıştır.

Bu sayfa 1077 kez görüntülendi.